When everyone has responded or there are enough responses to make a choice, you can set the final date and location.
Akonáhle všetci odpovedia alebo je dostatok odpovedí, aby mohlo byť rozhodnuté, môžete nastaviť finálny dátum a miesto.
Move your appointments by simply dragging, copying and pasting. Clear up a busy schedule by assigning different colors to various appointments and events. Powerful reminder functions make sure you’ll always remember your events. Customizable week numbers or repetitive options and many other functions suited to your own personal needs.
Presuňte svoje stretnutia jednoducho pretiahnutím, kopírovaním alebo vkladaním. Spravte si svoj zaneprázdnený program priradením rôznych farieb rôznym schôdzkam a udalostiam. Výkonná funkcia upozornenia zaistí, aby ste si vždy pamätali svoje udalosti. Upraviteľné čísla týždňov alebo opakovanej možnosti a mnoho ďalších funkcií prispôsobených tvojim osobným potrebám.
Sharing
Zdieľanie
{0} app
{0} aplikácie
The {0} button gives access to a broad variety of user customizable actions to do something with an event. This smart menu automatically hides not applicable {1}.
Tlačidlo {0} umožňuje prístup k širším možnostiam používateľského nastavenia pre úpravu udalosti. Toto šikovné menu automaticky skryje {1}, ktoré nemožno použiť.
A unique {0} feature: batch editing multiple events at once. Just tap {1}, select the events you want to change and move them all at once using drag & drop.
Unikátne {0} funkcie: Hromadné editovanie viacerých udalostí naraz. Jednoducho stlač {1}, vyber udalosti, ktoré chceš zmeniť a pretiahni ich hromadne použitím drag & drop.
A unique {0} feature: batch editing multiple events at once. Just tap {1}, select the events you want to change and move them all at once using drag & drop.
Unikátne {0} funkcie: Hromadné editovanie viacerých udalostí naraz. Jednoducho stlačte {1}, vyberte udalosti, ktoré chcete zmeniť a pretiahnite ich hromadne použitím drag & drop.
Configurable {0} Menu
Nastaviteľné menu {0}
Custom Alerts
Upraviteľné upozornenia
{0} allows to set much more flexible alerts than the normal calendar app. 3 days before, 4.5 hours before, 2 days, 3 hours and 2 minutes before: it's all possible. It's even possible to set alerts on exact dates and times, instead of relative times.
{0} vám umožňuje nastaviť si oveľa flexibilnejšie alarmy než v bežnej kalendárovej aplikácii. 3 dni pred, 4,5 hodiny pred, 2 dni, 3 hodiny a 2 minúty pred: všetko je možné. Je dokonca možné, aby ste nastavili upozornenie na konkrétne dátumy a časy, namiesto relatívnych časov.
Interactive Details
Interaktívne detaily
The notes of an event will show in HTML when required. If you have a location set for an event, simply tap the location and you will be redirected to Maps or your favorite navigation app.
Poznámky udalosti sa v prípade potreby zobrazí v HTML. Pokiaľ máš nastavené umiestnenie udalosti, jednoducho stlač miesto a budeš presmerovaný na mapy alebo na tvoju obľúbenú navigačnú aplikáciu.
The notes of an event will show in HTML when required. If you have a location set for an event, simply tap the location and you will be redirected to Maps or your favorite navigation app.
Poznámky udalosti sa v prípade potreby zobrazí v HTML. Pokiaľ máte nastavené umiestnenie udalosti, jednoducho stlačte miesto a budete presmerovaný na mapy alebo na vašu obľúbenú navigačnú aplikáciu.
Emoji
Emoji
Categorizing events and calendars with emoji. Each event can have an individual emoji indicating what it is about. Soccer events can have a soccer ball emoji, parties a balloon, a glass for a drink.
Trieďte udalosti a kalendáre pomocou emoji. Každá udalosť môže mať špeciálne emoji ktoré špecifikuje jej povahu. Futbal môže mať emoji pre futbalovú loptu, párty môže mať nafukovacie balónik alebo môžete použiť pohár na prípitok.
The {0} app can be used to share upcoming and recently viewed events easily with individuals or groups without leaving {0}.
Aplikácia {0} môže byť jednoducho využitá na zdieľanie nadchádzajúcich a nedávno prehliadaných udalostí s jednotlivcami alebo skupinami bez opustenia {0}.
Reminders
Pripomienky
Easy to use views and a widget help you to get things done.
Užívateľsky ústretové náhľady a widgety ti pomôžu splniť všetky tvoje úlohy.
Since {0}
Od {0}
Easy to use views and a widget help you to get things done.
Užívateľsky ústretové náhľady a widgety vám pomôžu splniť všetky vaše úlohy.
Location, timed and reminders without a date are all supported and can be prioritized quickly.
Aplikácia podporuje a dovoľuje určiť prioritu miestam a upomienkam s časom aj bez časového určenia.
Reminders are fully integrated in calendar views.
Upomienky sú plne integrované do náhľadu kalendára.
Extras
Doplnky
Easy to use
Jednoducho sa používa
Attachments
Prílohy
With plenty of functions
Má plno funkcií
Articles
Články
Fully customizable to your personal wishes
Plne upraviteľný pre tvoje osobné želanie
We will get back to you as soon as possible.
Ozveme sa ti, akonáhle to bude možné.
Fully customizable to your personal wishes
Plne upraviteľný pre vaše osobné želanie
Home
Domov
Whether you use {0}, {1} or {2}, {3} is the solution for you
Či už používaš {0}, {1} alebo {2}, {3} je riešenie pre teba
We will get back to you as soon as possible.
Ozveme sa vám, akonáhle to bude možné.
Whether you use {0}, {1} or {2}, {3} is the solution for you
Či už používate {0}, {1} alebo {2}, {3} je riešenie pre vás
Infinitive
Infinitive
Title
Sentence
No
No
No Difference
Formal (V)
You
Vy
No
Yes
Copyright {0}
Copyright {0}
Screenshot
Snímok obrazovky
Screenshots
Snímky obrazovky
Please include all relevant information so we will be able to help you accurately.
Udajte všetky relevantné informácie, aby sme ti mohli pomôcť presnejšie.
Please include all relevant information so we will be able to help you accurately.
Udajte všetky relevantné informácie, aby sme vám mohli pomôcť presnejšie.
OS Version
Verzia OS
(see {0})
(pozrite sa na {0})
(see bottom of {0})
(pozrite sa na koniec {0})
Device time zone
Časová zóna zariadenia
Application time zone
Časová zóna aplikácie

Weekcal.com invites you to become a translator to help them translate their Weekcal.com project.

Sign up for free or login to start contributing.