When everyone has responded or there are enough responses to make a choice, you can set the final date and location.
Όταν αποκριθούν όλοι ή υπάρχουν αρκετές αποκρίσεις για να επιλέξετε, μπορείτε να ορίσετε την τελική ημερομηνία και τοποθεσία.
Move your appointments by simply dragging, copying and pasting. Clear up a busy schedule by assigning different colors to various appointments and events. Powerful reminder functions make sure you’ll always remember your events. Customizable week numbers or repetitive options and many other functions suited to your own personal needs.
Μεταφέρετε τα ραντεβού σας με απλό σύρσιμο, αντιγραφή και επικόλληση. Κάντε σαφές ένα γεμάτο πρόγραμμα αναθέτοντας διαφορετικά χρώματα σε διάφορα ραντεβού και εκδηλώσεις. Οι ισχυρές λειτουργίες υπενθύμισης προσφέρουν σιγουριά ότι πάντα θα θυμάστε τις εκδηλώσεις σας. Οι παραμετροποιήσιμοι αριθμοί εβδομάδων ή οι επαναλαμβανόμενες επιλογές και πολλές άλλες λειτουργίες όλες ταιριαστές στις δικές σας προσωπικές ανάγκες.
Sharing
Κοινοποιώντας
{0} app
{0} εφαρμογή
The {0} button gives access to a broad variety of user customizable actions to do something with an event. This smart menu automatically hides not applicable {1}.
Το κουμπί {0} δίνει πρόσβαση στον χρήστη σε μια ευρεία ποικιλία προσαρμόσιμων ενεργειών για ένα συμβάν. Αυτό το έξυπνο μενού κρύβει αυτόματα τα {1} που δεν έχουν εφαρμογή.
A unique {0} feature: batch editing multiple events at once. Just tap {1}, select the events you want to change and move them all at once using drag & drop.
Ένα μοναδικό {0} χαρακτηριστικό: μαζική επεξεργασία πολλαπλών εκδηλώσεων ταυτόχρονα. Απλά άγγιξε {1}, επέλεξε τα συμβάντα που θέλεις να αλλάξεις και μετακίνησέ τα όλα ταυτόχρονα με τη χρήση της μεταφοράς & απόθεσης.
A unique {0} feature: batch editing multiple events at once. Just tap {1}, select the events you want to change and move them all at once using drag & drop.
Ένα μοναδικό {0} χαρακτηριστικό: μαζική επεξεργασία πολλαπλών εκδηλώσεων ταυτόχρονα. Απλά αγγίξτε {1}, επιλέξτε τα συμβάντα που θέλετε να αλλάξετε και μετακινήστε τα όλα ταυτόχρονα με τη χρήση της μεταφοράς & απόθεσης.
Configurable {0} Menu
Παραμετροποιήσιμο Μενού {0}
Custom Alerts
Προσαρμοσμένες ειδοποιήσεις
{0} allows to set much more flexible alerts than the normal calendar app. 3 days before, 4.5 hours before, 2 days, 3 hours and 2 minutes before: it's all possible. It's even possible to set alerts on exact dates and times, instead of relative times.
{0} επιτρέπει να ορίσετε πολύ πιο ευέλικτες ειδοποιήσεις από την κανονική εφαρμογή ημερολογίου. 3 ημέρες πριν, 4.5 ώρες πριν, 2 ημέρες, 3 ώρες και 2 λεπτά πριν από: όλα είναι δυνατά. Είναι επίσης δυνατό να ορίσετε ειδοποιήσεις για ακριβείς ημερομηνίες και ώρες, αντί για σχετικές ώρες.
Interactive Details
Διαδραστικές λεπτομέρειες
The notes of an event will show in HTML when required. If you have a location set for an event, simply tap the location and you will be redirected to Maps or your favorite navigation app.
Οι σημειώσεις ενός συμβάντος θα εμφανιστούν σε μορφή HTML, όταν απαιτείται. Αν έχεις ορίσει μια τοποθεσία για ένα συμβάν, απλά πάτα την τοποθεσία και θα μεταφερθείς στους Χάρτες ή την αγαπημένη σου εφαρμογή πλοήγησης.
The notes of an event will show in HTML when required. If you have a location set for an event, simply tap the location and you will be redirected to Maps or your favorite navigation app.
Οι σημειώσεις ενός συμβάντος θα εμφανιστούν σε μορφή HTML, όταν απαιτείται. Αν έχετε ορίσει μια τοποθεσία για ένα συμβάν, απλά πατήστε την τοποθεσία και θα μεταφερθείτε στους Χάρτες ή την αγαπημένη σας εφαρμογή πλοήγησης.
Emoji
Emoji
Categorizing events and calendars with emoji. Each event can have an individual emoji indicating what it is about. Soccer events can have a soccer ball emoji, parties a balloon, a glass for a drink.
Κατηγοριοποίηση συμβάντων και ημερολογίων με emoji. Κάθε συμβάν μπορεί να έχει ένα ειδικό emoji που δείχνει περί τίνος πρόκειτα. Ποδοσφαιρικά συμβάντα μπορεί να έχουν ένα emoji με μια μπάλα ποδοσφαίρου, τα πάρτυ ένα μπαλόνι, ένα ποτήρι για ένα ποτό.
The {0} app can be used to share upcoming and recently viewed events easily with individuals or groups without leaving {0}.
Η {0} εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να μοιραστείτε επερχόμενα και πρόσφατα γεγονότα εύκολα με κάποιον ή με μια ομάδα ανθρώπων χωρίς να βγείτε από το {0}.
Reminders
Υπενθυμίσεις
Easy to use views and a widget help you to get things done.
Είναι εύκολο να χρησιμοποιείς την προβολή και η μικροεφαρμογή σε βοηθάει να κάνεις πράγματα.
Since {0}
Από {0}
Easy to use views and a widget help you to get things done.
Είναι εύκολο να χρησιμοποιείτε την προβολή και η μικροεφαρμογή σας βοηθάει να κάνετε πράγματα.
Location, timed and reminders without a date are all supported and can be prioritized quickly.
Οι τοποθεσίες, οι ώρες και οι υπενθυμίσεις χωρίς ημερομηνία υποστηρίζονται και μπορούν να μπουν σε προτεραιότητα γρήγορα.
Reminders are fully integrated in calendar views.
Οι υπενθυμίσεις ενσωματώνονται πλήρως στις προβολές του ημερολογίου.
Extras
Έξτρα
Easy to use
Εύκολη στη χρήση
Attachments
Συνημμένα
With plenty of functions
Με πολλές λειτουργίες
Articles
Άρθρα
Fully customizable to your personal wishes
Πλήρως προσαρμόσιμο στις δικές σου προτιμήσεις
We will get back to you as soon as possible.
Θα επικοινωνήσουμε μαζί σου όσο το δυνατόν γρηγορότερα.
Fully customizable to your personal wishes
Πλήρως προσαρμόσιμο στις δικές σας προτιμήσεις
Home
Κεντρική
Whether you use {0}, {1} or {2}, {3} is the solution for you
Είτε χρησιμοποιείς {0}, {1} ή {2}, {3} είναι η λύση για σένα
We will get back to you as soon as possible.
Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας όσο το δυνατόν γρηγορότερα.
Whether you use {0}, {1} or {2}, {3} is the solution for you
Είτε χρησιμοποιείτε {0}, {1} ή {2}, {3} είναι η λύση για σας
Infinitive
Imperative
Title
Sentence
No
Yes
No Difference
Formal (V)
You
Εσείς
No
Yes
Copyright {0}
Πνευματικά δικαιώματα {0}
Screenshot
Στιγμιότυπο οθόνης
Screenshots
Στιγμιότυπα οθόνης
Please include all relevant information so we will be able to help you accurately.
Παρακαλούμε περιέλαβε όλες τις σχετικές πληροφορίες ώστε να μπορέσουμε να σε βοηθήσουμε με ακρίβεια.
Please include all relevant information so we will be able to help you accurately.
Παρακαλούμε περιλάβετε όλες τις σχετικές πληροφοίες ώστε να μπορέσουμε να σας βοηθήσουμε με ακρίβεια.
OS Version
Έκδοση OS
(see {0})
(δείτε {0})
(see bottom of {0})
(δείτε το κάτω μέρος του {0})
Device time zone
Ζώνη ώρας συσκευής
Application time zone
Ζώνη ώρας εφαρμογής

Weekcal.com invites you to become a translator to help them translate their Weekcal.com project.

Sign up for free or login to start contributing.