When everyone has responded or there are enough responses to make a choice, you can set the final date and location.
När alla har svarat eller om det finns tillräckligt många svar för att göra ett val, kan du ange det slutgiltiga datumet och platsen.
Move your appointments by simply dragging, copying and pasting. Clear up a busy schedule by assigning different colors to various appointments and events. Powerful reminder functions make sure you’ll always remember your events. Customizable week numbers or repetitive options and many other functions suited to your own personal needs.
Du flyttar möten enkelt, genom att dra, kopiera och klistra in dem. Gör ett hektiskt schema lättare att läsa av, genom att färga olika möten, i olika färger. Med de smarta påminnelsefunktionerna missar du aldrig en händelse, eller ett möte, igen. Appen har många funktioner som är kundanpassade, såsom veckonummer eller alternativ som repeteras, och många andra funktioner som kan anpassas efter dina personliga behov.
Sharing
Delning
{0} app
{0}-app
The {0} button gives access to a broad variety of user customizable actions to do something with an event. This smart menu automatically hides not applicable {1}.
Knappen {0} ger tillgång till en bred variation av anpassningsbara åtgärder för att göra något med en aktivitet. Denna smarta meny döljer automatiskt icke applicerbara {1}.
A unique {0} feature: batch editing multiple events at once. Just tap {1}, select the events you want to change and move them all at once using drag & drop.
En unik {0} funktion: batch redigering flera händelser på en gång. Bara på {1}, välj de händelser som du vill ändra och flytta dem alla på en gång genom att dra och släppa.
A unique {0} feature: batch editing multiple events at once. Just tap {1}, select the events you want to change and move them all at once using drag & drop.
En unik {0} funktion: batch redigering flera händelser på en gång. Bara på {1}, välj de händelser som du vill ändra och flytta dem alla på en gång genom att dra och släppa.
Configurable {0} Menu
Konfigurerbar {0}smeny
Custom Alerts
Anpassade alarm
{0} allows to set much more flexible alerts than the normal calendar app. 3 days before, 4.5 hours before, 2 days, 3 hours and 2 minutes before: it's all possible. It's even possible to set alerts on exact dates and times, instead of relative times.
{0} gör det möjligt att ställa in mycket mer flexibla larm än den vanliga kalender-appen. 3 dagar innan, 4,5 timmar före, 2 dagar, 3 timmar och 2 minuter innan: allt detta är möjligt. Det är till och med möjligt att ställa in larm vid exakta datum och tider, i stället för relativa tider.
Interactive Details
Interaktiva detaljer
The notes of an event will show in HTML when required. If you have a location set for an event, simply tap the location and you will be redirected to Maps or your favorite navigation app.
Tonerna i en händelse kommer att visas i HTML när det behövs. Om du har en plats uppsättning för en händelse, helt enkelt peka på plats och du kommer att omdirigeras till Maps eller din favorit navigering app.
The notes of an event will show in HTML when required. If you have a location set for an event, simply tap the location and you will be redirected to Maps or your favorite navigation app.
Tonerna i en händelse kommer att visas i HTML när det behövs. Om du har en plats uppsättning för en händelse, helt enkelt peka på plats och du kommer att omdirigeras till Maps eller din favorit navigering app.
Emoji
Emoji
Categorizing events and calendars with emoji. Each event can have an individual emoji indicating what it is about. Soccer events can have a soccer ball emoji, parties a balloon, a glass for a drink.
Kategorisering av händelser och kalendrar med emoji. Varje händelse kan ha en individuell emoji som anger vad det handlar om. Fotbollsevenemang kan ha en fotboll emoji, fester en ballong, ett glas för en drink.
The {0} app can be used to share upcoming and recently viewed events easily with individuals or groups without leaving {0}.
Appen {0} kan användas för att dela kommande och nyligen visade händelser enkelt med individer eller grupper utan att lämna {0}.
Reminders
Påminnelser
Easy to use views and a widget help you to get things done.
Lätt att använda vyer och en widget hjälper dig att få saker gjort.
Since {0}
Sedan {0}
Easy to use views and a widget help you to get things done.
Lätt att använda vyer och en widget hjälper dig att få saker gjort.
Location, timed and reminders without a date are all supported and can be prioritized quickly.
Plats, tidsinställt och påminnelser utan datum är alla stödda och kan prioriteras snabbt.
Reminders are fully integrated in calendar views.
Påminnelser är fullt integrerade i kalendervyer.
Extras
Extra
Easy to use
Lätt att använda
Attachments
Bilagor
With plenty of functions
Med massor av funktioner
Articles
Artiklar
Fully customizable to your personal wishes
Fullt anpassningsbar för dina personliga önskemål
We will get back to you as soon as possible.
Vi återkommer snarast möjligt.
Fully customizable to your personal wishes
Fullt anpassningsbar för dina personliga önskemål
Home
Start
Whether you use {0}, {1} or {2}, {3} is the solution for you
Oavsett om du använder {0}, {1} eller {2}, {3} är lösningen för dig
We will get back to you as soon as possible.
Vi återkommer snarast möjligt.
Whether you use {0}, {1} or {2}, {3} is the solution for you
Oavsett om du använder {0}, {1} eller {2}, {3} är lösningen för dig
Infinitive
Infinitive
Title
Sentence
No
No
No Difference
No Difference
You
Du
No
No
Copyright {0}
Copyright {0}
Screenshot
Skärmbild
Screenshots
Skärmbilder
Please include all relevant information so we will be able to help you accurately.
Vänligen inkludera all relevant information så att vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt.
Please include all relevant information so we will be able to help you accurately.
Vänligen inkludera all relevant information så att vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt.
OS Version
OS-version
(see {0})
(se {0})
(see bottom of {0})
(se längst ner på {0})
Device time zone
Enhetens tidszon
Application time zone
Applikationens tidszon

Weekcal.com invites you to become a translator to help them translate their Weekcal.com project.

Sign up for free or login to start contributing.