When everyone has responded or there are enough responses to make a choice, you can set the final date and location.
Kiedy wszyscy uczestnicy odpowiedzą lub jeśli będzie dostatecznie dużo odpowiedzi by wybrać, można będzie ustalić finalną datę i lokalizację.
Move your appointments by simply dragging, copying and pasting. Clear up a busy schedule by assigning different colors to various appointments and events. Powerful reminder functions make sure you’ll always remember your events. Customizable week numbers or repetitive options and many other functions suited to your own personal needs.
Możliwość przenoszenia spotkania przez przeciąganie, kopiowanie i wklejanie. Można dostosować widok aby był bardziej przejrzysty dodając do różnych spotkań inne kolory. Rozbudowane funkcje przypominania dadzą Państwu pewność, że nie zapomnicie o żadnym wydarzeniu. Do dyspozycji są też możliwe do dostosowania numery tygodnia lub opcje powtarzania, jak również inne funkcje dostosowane do Państwa potrzeb.
Sharing
Udostępnianie
{0} app
Aplikacja {0}
The {0} button gives access to a broad variety of user customizable actions to do something with an event. This smart menu automatically hides not applicable {1}.
Przycisk {0} dają dostęp do wielu konfigurowalnych przez użytkownika działań, dotyczących wydarzeń. To inteligentne menu automatycznie ukrywa nieodpowiednie {1}.
A unique {0} feature: batch editing multiple events at once. Just tap {1}, select the events you want to change and move them all at once using drag & drop.
Wyjątkowa funkcja {0}: edycja grupowa pozwala na edytowanie wielu wydarzeń w tym samym czasie. Po prostu naciśnij {1}, wybierz wydarzenia, które chcesz zamienić lub przenieść, używając metody "przeciągnij i upuść".
A unique {0} feature: batch editing multiple events at once. Just tap {1}, select the events you want to change and move them all at once using drag & drop.
Wyjątkowa funkcja {0}: edycja grupowa pozwala na edytowanie wielu wydarzeń w tym samym czasie. Po prostu proszę nacisnąć {1}, wybrać wydarzenia, które chcą Państwo zamienić lub przenieść, używając metody "przeciągnij i upuść".
Configurable {0} Menu
Konfigurowalne Menu {0}
Custom Alerts
Własne alarmy
{0} allows to set much more flexible alerts than the normal calendar app. 3 days before, 4.5 hours before, 2 days, 3 hours and 2 minutes before: it's all possible. It's even possible to set alerts on exact dates and times, instead of relative times.
{0} pozwala na ustawienie wiele więcej elastycznych alarmów niż zwyczajna aplikacja kalendarza. 3 dni wcześniej, 4,5 godziny wcześniej, 2 dni, 3 godziny i 2 minuty wcześniej: to wszystko jest możliwe. Pozwala nawet na ustawienie alarmów w dokładny dzień i godzinę, a nie tylko we względne godziny.
Interactive Details
Interaktywne szczegóły
The notes of an event will show in HTML when required. If you have a location set for an event, simply tap the location and you will be redirected to Maps or your favorite navigation app.
Notatki z wydarzenia będą pokazane w HTML, jeśli tego wymagasz. Jeśli posiadasz ustalone miejsce wydarzenia, po prostu kliknij na jego lokalizację, a zostaniesz przeniesiony do Mapy lub do swojej ulubionej aplikacji nawigującej.
The notes of an event will show in HTML when required. If you have a location set for an event, simply tap the location and you will be redirected to Maps or your favorite navigation app.
Notatki z wydarzenia będą pokazane w HTML, jeśli jest taka potrzeba. Jeśli jest ustalone miejsce wydarzenia, proszę po prostu kliknąć na jego lokalizację, a zostaną Państwo przeniesieni do Mapy lub do swojej ulubionej aplikacji nawigującej.
Emoji
Emotka
Categorizing events and calendars with emoji. Each event can have an individual emoji indicating what it is about. Soccer events can have a soccer ball emoji, parties a balloon, a glass for a drink.
Sklasyfikuj wydarzenia i kalendarze z emotkami. Każde wydarzenie może posiadać specjalną emotkę precyzującą czego dotyczy dane wydarzenie. Wydarzenia sportowe, mogą posiadać emotkę piłki, przyjęcia - balony, a szklanka może oznaczać drinka.
The {0} app can be used to share upcoming and recently viewed events easily with individuals or groups without leaving {0}.
Aplikacja {0} może być używana do łatwego udostępniania nadchodzących i ostatnio oglądanych wydarzeń z osobami lub grupami bez opuszczania {0}.
Reminders
Przypomnienia
Easy to use views and a widget help you to get things done.
Łatwe w użyciu widoki oraz widgety, pomocne gdy chcesz coś zrobić.
Since {0}
Od {0}
Easy to use views and a widget help you to get things done.
Łatwe w użyciu widoki oraz widgety, pomocne gdy chcesz coś zrobić.
Location, timed and reminders without a date are all supported and can be prioritized quickly.
Lokalizacja, czas i przypomnienia bez daty są obsługiwane i można szybko ustalić ich priorytety.
Reminders are fully integrated in calendar views.
Przypomnienia są całkowicie zintegrowane w widokami w kalendarzu.
Extras
Dodatki
Easy to use
Łatwe w użyciu
Attachments
Załączniki
With plenty of functions
Z wieloma funkcjami
Articles
Artykuły
Fully customizable to your personal wishes
W pełni konfigurowalny do osobistych życzeń
We will get back to you as soon as possible.
Skontaktujemy się z tobą jak najszybciej.
Fully customizable to your personal wishes
W pełni konfigurowalny do osobistych życzeń
Home
Start
Whether you use {0}, {1} or {2}, {3} is the solution for you
Niezależnie od tego, czy używasz {0}, {1} czy {2}, {3} jest rozwiązaniem dla ciebie
We will get back to you as soon as possible.
Skontaktujemy się z Państwem jak najszybciej.
Whether you use {0}, {1} or {2}, {3} is the solution for you
Niezależnie od tego, czy używasz {0}, {1} czy {2}, {3} jest rozwiązaniem dla ciebie
Infinitive
Infinitive
Title
Sentence
No
Yes
No Difference
Informal (T)
You
Ty
No
Yes
Copyright {0}
Copyright {0}
Screenshot
Zrzut ekranu
Screenshots
Zrzuty ekranu
Please include all relevant information so we will be able to help you accurately.
Podaj wszystkie istotne informacje, abyśmy mogli dokładnie ci pomóc.
Please include all relevant information so we will be able to help you accurately.
Podaj wszystkie istotne informacje, abyśmy mogli dokładnie ci pomóc.
OS Version
Wersja systemu
(see {0})
(zobacz {0})
(see bottom of {0})
(zobacz dół {0})
Device time zone
Strefa czasowa urządzenia
Application time zone
Strefa czasowa aplikacji

Weekcal.com invites you to become a translator to help them translate their Weekcal.com project.

Sign up for free or login to start contributing.