When everyone has responded or there are enough responses to make a choice, you can set the final date and location.
Jakmile všichni odpoví, nebo je dostatek odpovědí, aby mohlo být rozhodnuto, můžete nastavit finální datum a místo.
Move your appointments by simply dragging, copying and pasting. Clear up a busy schedule by assigning different colors to various appointments and events. Powerful reminder functions make sure you’ll always remember your events. Customizable week numbers or repetitive options and many other functions suited to your own personal needs.
Přesuňte své schůzky jednoduše přetažením, kopírováním nebo vkládáním. Zorganizujte si svůj zaneprázdněný program přiřazením různých barev různým schůzkám a událostem. Výkonná funkce upozornění zajistí, abyste si vždy pamatovali své události. Přizpůsobitelná čísla týdnů nebo opakované možnosti a mnoho dalších funkcí přizpůsobených vašim osobním potřebám.
Sharing
Sdílení
{0} app
{0} aplikace
The {0} button gives access to a broad variety of user customizable actions to do something with an event. This smart menu automatically hides not applicable {1}.
Tlačítko {0} umožňuje přístup k širším možnostem uživatelského nastavení pro úpravu události. Toto chytré menu automaticky skryje {1}, které nelze použít.
A unique {0} feature: batch editing multiple events at once. Just tap {1}, select the events you want to change and move them all at once using drag & drop.
Unikátní {0} funkce: Hromadné editování více událostí najednou. Jednoduše stiskni {1}, vyber události, které chceš změnit a přetáhni je hromadně použitím drag & drop.
A unique {0} feature: batch editing multiple events at once. Just tap {1}, select the events you want to change and move them all at once using drag & drop.
Unikátní {0} funkce: Hromadné editování více událostí najednou. Jednoduše stiskněte {1}, vyberte události, které chcete změnit a přetáhněte je hromadně použitím drag & drop.
Configurable {0} Menu
Nastavitelné menu {0}
Custom Alerts
Upravitelné upozornění
{0} allows to set much more flexible alerts than the normal calendar app. 3 days before, 4.5 hours before, 2 days, 3 hours and 2 minutes before: it's all possible. It's even possible to set alerts on exact dates and times, instead of relative times.
{0} vám umožňuje nastavit si mnohem flexibilnější alarmy než v běžné kalendářové aplikaci. 3 dny před, 4,5 hodiny před, 2 dny, 3 hodiny a 2 minuty před: vše je možné. Je dokonce možné, abyste nastavili upozornění na konkrétní data a časy, namísto relativních časů.
Interactive Details
Interaktivní detaily
The notes of an event will show in HTML when required. If you have a location set for an event, simply tap the location and you will be redirected to Maps or your favorite navigation app.
Poznámky události se v případě potřeby zobrazí v HTML. Pokud máš nastaveno umístění události, jednoduše stiskni místo a budeš přesměrován na mapy nebo na tvou oblíbenou navigační aplikaci.
The notes of an event will show in HTML when required. If you have a location set for an event, simply tap the location and you will be redirected to Maps or your favorite navigation app.
Poznámky události se v případě potřeby zobrazí v HTML. Pokud máte nastaveno umístění události, jednoduše stiskněte místo a budete přesměrováni na mapy nebo na vaši oblíbenou navigační aplikaci.
Emoji
Emoji
Categorizing events and calendars with emoji. Each event can have an individual emoji indicating what it is about. Soccer events can have a soccer ball emoji, parties a balloon, a glass for a drink.
Třiďte události a kalendáře pomocí emoji. Každá událost může mít speciální emoji které specifikuje její povahu. Fotbal může mít emoji pro fotbalový míč, párty může mít nafukovací balonek nebo můžete použít pohár na přípitek.
The {0} app can be used to share upcoming and recently viewed events easily with individuals or groups without leaving {0}.
Aplikace {0} může být jednoduše využita ke sdílení nadcházejících a nedávno prohlížených událostí s jednotlivci nebo skupinami bez opuštění {0}.
Reminders
Připomínky
Easy to use views and a widget help you to get things done.
Uživatelsky vstřícné náhledy a widgety ti pomohou splnit všechny tvé úkoly.
Since {0}
Od {0}
Easy to use views and a widget help you to get things done.
Uživatelsky vstřícné náhledy a widgety vám pomohou splnit všechny vaše úkoly.
Location, timed and reminders without a date are all supported and can be prioritized quickly.
Aplikace podporuje a dovoluje určit prioritu místům a upomínkám s časem i bez časového určení.
Reminders are fully integrated in calendar views.
Upomínky jsou plně integrovány do náhledu kalendáře.
Extras
Doplňky
Easy to use
Jednoduše se používá
Attachments
Přílohy
With plenty of functions
Má plno funkcí
Articles
Články
Fully customizable to your personal wishes
Plně upravitelný pro tvá osobní přání
We will get back to you as soon as possible.
Ozveme se ti, jakmile to bude možné.
Fully customizable to your personal wishes
Plně upravitelný pro vaše osobní přání
Home
Domov
Whether you use {0}, {1} or {2}, {3} is the solution for you
Ať už používáš {0}, {1} nebo {2}, {3} je řešení pro tebe
We will get back to you as soon as possible.
Ozveme se vám, jakmile to bude možné.
Whether you use {0}, {1} or {2}, {3} is the solution for you
Ať už používáte {0}, {1} nebo {2}, {3} je řešení pro vás
Infinitive
Infinitive
Title
Sentence
No
No
No Difference
Formal (V)
You
Vy
No
Yes
Copyright {0}
Copyright {0}
Screenshot
Snímek obrazovky
Screenshots
Snímky obrazovky
Please include all relevant information so we will be able to help you accurately.
Udej všechny relevantní informace, abychom ti mohli pomoci přesněji.
Please include all relevant information so we will be able to help you accurately.
Udejte všechny relevantní informace, abychom vám mohli pomoci přesněji.
OS Version
Verze OS
(see {0})
(podívejte se na {0})
(see bottom of {0})
(podívejte se na konec {0})
Device time zone
Časová zóna zařízení
Application time zone
Časová zóna aplikace

Weekcal.com invites you to become a translator to help them translate their Weekcal.com project.

Sign up for free or login to start contributing.